อาการบาดเจ็บที่นักกีฬาที่ควรระวัง

SBO
อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระทั้งกันในระหว่างการแข่งขัน หรือทำการฝึกซ้อมในการบาดเจ็บนั้นเกิดจากการฉีกของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเป็นส่วนมากในการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ การบาดเจ็บระยะเวลาแรกของการเกิดบาดแผล การบาดเจ็บระยะกลางของการเกิดบาดแผล และการบาดเจ็บระยะสุดท้ายของการเกิดบาดแผลที่ใกล้จะหายขาด

1. การบาดเจ็บระยะแรก (Acute stage) ในการเกิดอาการบาดเจ็บที่มีเลือดไหลออกมาและเลือดหยุดไหล ระยะแรกของการบาดเจ็บจะมีระยะเวลาที่ 24 ชั่วโมงของการเกิดบาดแผลเมื่อมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วจะช่วยในการที่ร่างกายรักษาแผลเองที่ใช้เวลาการรักษาสั้นลง

2. การบาดเจ็บระยะกลาง (Middle stage) ในการเกิดการบาดเจ็บในระยะเวลาแรกที่เลือดหยุดไหลแล้ว ในขณะทำกิจกรรมต่างๆหรือมีการออกกำลังเบาๆแล้วแผลเกิดไปสัมผัสกับวัตถุต่างอย่างรุนแรงจึงเป็นสาเหตุให้แผลเกิดเลือดไหลออกมาอีกครั้งในระยะเวลาเกิดบาดแผลในระยะเวลากลางนั้นมีเวลาการเกิดบาดแผลอยู่ที่ 24-48 ชั่วโมงหลังจากการเกิดบาดแผลในระยะเวลาแรก เมื่อนักกีฬาไม่ใส่ใจต่อบาดแผลหรือไม่มีการดูแลทำความสะอาดบริเวณแผลอาจกลับไปสู่ในระยะเวลาแรกก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับตัวของนักกีฬาเองด้วย

3. การบาดเจ็บระยะสุดท้าย (Final stage) ในการเกิดการบาดเจ็บในระยะเวลากลางเลือดหยุดไหลแล้วในการเกิดบาดเจ็บในระยะสุดท้ายนั้นใช้เวลา 48 ชั่วโมงหลังจากการเกิดบาดแผลและแผลนั้นแห้งสนิทเลือดไม่สามารถไหลออกมาอีกได้ในระยะเวลาการบาดเจ็บสุดท้ายนักกีฬาควรใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะสามารถทำให้แผลที่เกิดขึ้นอาจหายขาดได้

การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา 

การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬามีวิธีการป้องกันอยู่หลายรูปแบบ การป้องกันด้านตัวผู้เล่น การป้องกันด้านวิธีการเล่น การป้องกันด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเป็นการเกิดขึ้นเพราะตัวนักกีฬาที่ใช้อารมณ์ในการควบคุมไม่ได้เกิดความรุนแรงต่อการเล่นกีฬาในประเภทนั้นๆในการควบคุมจิตใจ และการฝึกซ้อมต้องมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการเล่นกีฬาที่ใช้พละกำลังที่มากจนเกินไปสามรถทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเพราะมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินความจำเป็น เช่นการฝึกซ้อมที่ใช้ระยะเวลาที่นานเกินไป

การป้องกันอุบัติเหตุในการเล่นกีฬา ควรมีดังนี้

1. การป้องกันด้านตัวผู้เล่น

– ในการดูแลในร่างกายของตนเอง เช่น มีการนอนหลับผักผ่อนวันล่ะ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ในการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่

– ในเรื่องของจิตใจ ให้ตัวผู้เล่นมีการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่างกาย ความคิด เพื่อเป็นการควบคุมอารมณ์ในการทำการแข่งขันครั้งต่อไป

– ควรมีการคิดค้นหาความรู้ที่จะใช้ในการแข่งขันและมีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ

2. การป้องกันด้านการเล่น

– ในการเล่นกีฬาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดในการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆ

– ควรหลีเหลี่ยงต่อการเข้าปะทะที่หนักและระหว่างการฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรมต่างต้องอยู่ในความปลอดภัยไม่เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นในระหว่างนั้น

3. การป้องกันด้านอุปกรณ์การเล่น

– การแต่งกายให้ถูกในลักษณะกีฬา ประเภทนั้นเพื่อเป็นการป้องกันทางด้านการล้มและเกิดอาการบาดเจ็บในการใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะกับกีฬาประเภทนั้น

– การดูแลอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้