Tag Archives: อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

อาการบาดเจ็บที่นักกีฬาที่ควรระวัง

SBO
อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระทั้งกันในระหว่างการแข่งขัน หรือทำการฝึกซ้อมในการบาดเจ็บนั้นเกิดจากการฉีกของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเป็นส่วนมากในการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ การบาดเจ็บระยะเวลาแรกของการเกิดบาดแผล การบาดเจ็บระยะกลางของการเกิดบาดแผล และการบาดเจ็บระยะสุดท้ายของการเกิดบาดแผลที่ใกล้จะหายขาด

Continue reading อาการบาดเจ็บที่นักกีฬาที่ควรระวัง